O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Citáty - o strachu 1.0

27. května 2010 v 17:23 |  Citáty - o strachu
 • Lenost je strach před očekávanou prací.
 • Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.
 • Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.
 • Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.
 • Opozice je politické využívání antigestového efektu: Může si dovolit všechno, aniž musí mít strach z následků.
 • Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.
 • Ukrutnost je dcera strachu.
 • Ze strachu před závistí dokážeme být dokonce umírnění a střídmí.
 • Nemoc zničí v jedněch lidech odvahu, v jiných strach - ba dokonce lásku k životu.
 • Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.
 • Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury.
 • Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic.
 • Někteří skladatelé mají strach, aby neupadli do banality. Bojí se být prostí a děsí je představa, že třebas každým novým dílem nepřevrátí vesmír. Tahle permanentní revoluce je taková zvláštní posedlost.
 • Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.
 • Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.
 

Citáty - o strachu 0.9

27. května 2010 v 17:18 |  Citáty - o strachu
 • Žena bez punčoch nahání více strachu, protože její bláznivé nohy jsou bez svěrací kazajky.
 • Muži se nesmí láskou rozcitlivět, aby pomyšlení na smrt vyvolávalo v nich strach před smrtí.
 • Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
 • Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a děsím se. Bojím se jí jako pasti a toužím po ní jako po ochlazeném nápoji, když mám žízeň. Podléhám jejímu kouzlu a blížím se k ní se strachem, jaký by měl muž podezíraný z toho, že je obratný zloděj. U ní cítím neodůvodnitelné nadšení nad její možnou nevinností a rozumově velmi odůvodnitelnou nedůvěru k neméně pravděpodobné zkaženosti. Cítím, že se stýkám s neobvyklým stvořením, nepodléhajícím přirozeným pravidlům, s vynikajícím nebo ohavným tvorem.
 • Muži jsou udatní. Když ne od přírody, tak aspoň ze strachu před výsměchem.
 • Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře
 • Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti.
 • Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.
 • Dvořit se přátelům mocných je slastí pro nezkušené, zkušený strach má.
 • Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.
 • Lenost je strach před předpokládanou prací.
 • Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí.
 • Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti
 • Veliký strach lze odvahou zakrýt.

Citáty - o strachu 0.8

27. května 2010 v 17:14 |  Citáty - o strachu
 • Žádný cit není čirý, všechno je smíšeno se strachem a nenávistí.
 • Strach roste otálením, mužnost odvahou.
 • Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.
 • Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí.
 • Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou.
 • Strach je nejpřísnější opravce.
 • Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol.
 • První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.
 • Skromnost není nic jiného nežli strach před směšností.
 • Mnohdy jsme silní ze slabosti a zmužilí ze strachu.
 • Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.
 • Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.
 • K odvaze nutí mne strach.
 • Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.
 • Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru.
 


Citáty - o strachu 0.7

21. května 2010 v 5:57 |  Citáty - o strachu
 • Strach veliká věc a smrt holé nezdraví.
 • Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru polapili, bylo ba na světě po srandě.
 • Láska překonává smrt i strach ze smrti. Jen jí vděčí lidé za to, že jsou na světě a že žijí.
 • Pravda nesmí znát strach!
 • Když jsou všichni odvážní, je to důvod k strachu.
 • Dokud budeš mít strach, budou i lupiči.
 • Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.
 • Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.
 • Strach a žárlivost mají velké oči.
 • Strach nasazuje lidem masky - vášeň je shazuje.
 • Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.
 • Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.
 • Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.
 • Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
 • Máme u nás ustavičný strach o to, abychom byli na evropské úrovni. Cítíme se periferií i tam, kde bychom jí ani nemuseli být. Máme na úroveň poněkud chybný pohled: myslí se, že úrovní je jedině to poslední, nové, co přichází dnešní poštou z Paříže.

Citáty - o strachu 0.6

21. května 2010 v 5:55 |  Citáty - o strachu
 • Největší strach mají podvodníci ještě větších podvodníků.
 • Kdo přemůže strach, přemůže i tygra.
 • Vlastenectví mých národů je strach před velkými.
 • Nebojím se o svůj život, strach činí člověka malým a nedůstojným
 • Kuráž není stav beze strachu, ale ocenění, že něco jiného je důležitější než strach.
 • Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.
 • Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší.
 • Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.
 • Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.
 • Láska přináší jen samý nepokoj a strach
 • Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.
 • Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.
 • Strach postrádá soudnost.
 • V lásce je strach součástí rozkoše.
 • Láska a svoboda znamenají konec strachu a otrokářství.

Citáty - o strachu 0.5

20. května 2010 v 16:16 |  Citáty - o strachu
 • Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.
 • Vynášíte svůj rozsudek nade mnou s větším strachem, než já mu naslouchám.
 • Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.
 • Láska, ta přináší jen nepokoj samý a strach.
 • Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti říká, že si nikdy nezoufá.
 • Můžete onemocnět ze strachu z nemoci. Stejně jako můžete zestárnout ze strachu ze stáří. Vy myslíte, že život trápí vás, a my máme dojem, že to vy trápíte, otravujete a ponižujete život.
 • Jméno smrti jest "Pojď sem!". Všichni, které k sobě volá, jdou k ní hned, ačkoli se jejich srdce chvějí strachem před ní.
 • Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.
 • Nemusíte mít strach, že žena, která se s vámi pohádá a zamkne v pokoji, spáchá sebevraždu. Zkouší si tam klobouk.
 • Strachu před policií se asi nezbavíme. Je to přirozený. Má ho každý slušný člověk. Tkví to v nedostatcích našeho společenského pořádku.
 • Co skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach.
 • Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu.
 • V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.
 • Je horší než válka - z války mít strach.

Citáty - o strachu 0.4

20. května 2010 v 16:14 |  Citáty - o strachu
 • Strach je nemoc špatného svědomí.
 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.
 • Když má člověk strach, přestává uvažovat.
 • Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje.
 • Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky; jakmile je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.
 • Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje. Ani smrti.
 • Když někdo nemá žádný strach, nemá žádnou fantazii.
 • Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.
 • Odvaha je strach, který se modlí.
 • Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní.
 • Odvahou se zakrývá velký strach.
 • Bohy poprvé přivedl na svět strach.
 • Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.

Citáty - o strachu 0.3

20. května 2010 v 14:42 |  Citáty - o strachu
 • Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.
 • Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.
 • Dnes je možné úplně všechno a je třeba se bát pouze vlastního strachu.
 • Strach nohám dá křídla.
 • Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
 • Nutím se do smíchu kvůli všemu ze strachu, abych se nad tím nerozplakal.
 • Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.
 • Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje.
 • S láskou je to jako s ohněm - plane, jen když se do ní dmychá, uhasne, jakmile v ni přestaneme doufat nebo se o ni začneme strachovat.
 • Poznání představuje konec strachu.
 • Žádná chtivost, žádný hněv a žádná závist, ale strach je rádcem nejničemnějších skutků.
 • Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.
 • Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.
 • Strach má sto očí a všechny jsou pro to, aby týraly bušící srdce.
 • Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

Citáty - o strachu 0.2

20. května 2010 v 14:36 |  Citáty - o strachu
 • Láska vítězí, ať strach je sebevětší.
 • Veliký strach lze zakrýt odvahou.
 • Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.
 • Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.
 • Žádná strast není tak velká jako strach před ní.
 • Umění umírat by bylo nejlehčí, kdyby mu náš strach nedodával takové váhy.
 • Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze strachu, když nebezpečí přijde. Nechť neprosím o utišení mé bolesti, ale o srdce díky kterému bych ji zdolal.
 • Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.
 • Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad ženu?
 • Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních.
 • Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.
 • Jen činem roste mužnost, otálením strach.
 • Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý
 • Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit
 • Láska je vždy následována stínem strachu.

Citáty - o strachu 0.1

20. května 2010 v 14:32 |  Citáty - o strachu
 • Strach lže a ty mu věříš.
 • Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.
 • Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.
 • To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.
 • Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
 • Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
 • K odvaze nutí mě strach.
 • Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"
 • Největší strach ve vězení má ředitel.
 • Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.
 • Člověk by se měl bát jen svého strachu.
 • Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.
 • Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt
 • Nejrychleji se rodí strach.
 • Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.

Kam dál