O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.

Květen 2010

Citáty - o strachu 1.0

27. května 2010 v 17:23 Citáty - o strachu
 • Lenost je strach před očekávanou prací.
 • Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.
 • Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.
 • Leckdo neposlouchá ani rozumu, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.
 • Opozice je politické využívání antigestového efektu: Může si dovolit všechno, aniž musí mít strach z následků.
 • Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.
 • Ukrutnost je dcera strachu.
 • Ze strachu před závistí dokážeme být dokonce umírnění a střídmí.
 • Nemoc zničí v jedněch lidech odvahu, v jiných strach - ba dokonce lásku k životu.
 • Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.
 • Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury.
 • Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic.
 • Někteří skladatelé mají strach, aby neupadli do banality. Bojí se být prostí a děsí je představa, že třebas každým novým dílem nepřevrátí vesmír. Tahle permanentní revoluce je taková zvláštní posedlost.
 • Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.
 • Luza nezná v ničem míru; hrozí, nemá-li strach, jakmile se zalekne, lze jí beztrestně pohrdat.

Citáty - o strachu 0.9

27. května 2010 v 17:18 Citáty - o strachu
 • Žena bez punčoch nahání více strachu, protože její bláznivé nohy jsou bez svěrací kazajky.
 • Muži se nesmí láskou rozcitlivět, aby pomyšlení na smrt vyvolávalo v nich strach před smrtí.
 • Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
 • Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a děsím se. Bojím se jí jako pasti a toužím po ní jako po ochlazeném nápoji, když mám žízeň. Podléhám jejímu kouzlu a blížím se k ní se strachem, jaký by měl muž podezíraný z toho, že je obratný zloděj. U ní cítím neodůvodnitelné nadšení nad její možnou nevinností a rozumově velmi odůvodnitelnou nedůvěru k neméně pravděpodobné zkaženosti. Cítím, že se stýkám s neobvyklým stvořením, nepodléhajícím přirozeným pravidlům, s vynikajícím nebo ohavným tvorem.
 • Muži jsou udatní. Když ne od přírody, tak aspoň ze strachu před výsměchem.
 • Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře
 • Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti.
 • Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.
 • Dvořit se přátelům mocných je slastí pro nezkušené, zkušený strach má.
 • Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.
 • Lenost je strach před předpokládanou prací.
 • Blažená chudobo, jsi beze strachu i bez nadějí.
 • Aby se vládce rozzlobil na všechny své poddané najednou, to považuji za velkou chybu. Kdo nahání strach mnoha lidem, nutně si dělá z mnoha lidí nepřátele, a kdo se zlobí na všechny, dohání všechny k jednomyslnosti
 • Veliký strach lze odvahou zakrýt.

Citáty - o strachu 0.8

27. května 2010 v 17:14 Citáty - o strachu
 • Žádný cit není čirý, všechno je smíšeno se strachem a nenávistí.
 • Strach roste otálením, mužnost odvahou.
 • Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.
 • Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí.
 • Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou.
 • Strach je nejpřísnější opravce.
 • Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol.
 • První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.
 • Skromnost není nic jiného nežli strach před směšností.
 • Mnohdy jsme silní ze slabosti a zmužilí ze strachu.
 • Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.
 • Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.
 • K odvaze nutí mne strach.
 • Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli.
 • Naháníš-li mnohým strach, měj se před mnohými na pozoru.

Citáty - o strachu 0.7

21. května 2010 v 5:57 Citáty - o strachu
 • Strach veliká věc a smrt holé nezdraví.
 • Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru polapili, bylo ba na světě po srandě.
 • Láska překonává smrt i strach ze smrti. Jen jí vděčí lidé za to, že jsou na světě a že žijí.
 • Pravda nesmí znát strach!
 • Když jsou všichni odvážní, je to důvod k strachu.
 • Dokud budeš mít strach, budou i lupiči.
 • Je dost lidí, které jen strach před smrtí drží při životě.
 • Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.
 • Strach a žárlivost mají velké oči.
 • Strach nasazuje lidem masky - vášeň je shazuje.
 • Lidé se milují nikoliv z lásky, ale ze strachu.
 • Velkých podlostí se dopouštíme z nenávisti, malých ze strachu.
 • Strach z nejhoršího vyléčí často zlé.
 • Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
 • Máme u nás ustavičný strach o to, abychom byli na evropské úrovni. Cítíme se periferií i tam, kde bychom jí ani nemuseli být. Máme na úroveň poněkud chybný pohled: myslí se, že úrovní je jedině to poslední, nové, co přichází dnešní poštou z Paříže.

Citáty - o strachu 0.6

21. května 2010 v 5:55 Citáty - o strachu
 • Největší strach mají podvodníci ještě větších podvodníků.
 • Kdo přemůže strach, přemůže i tygra.
 • Vlastenectví mých národů je strach před velkými.
 • Nebojím se o svůj život, strach činí člověka malým a nedůstojným
 • Kuráž není stav beze strachu, ale ocenění, že něco jiného je důležitější než strach.
 • Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.
 • Strach stálý nad člověkem denně ortel vynáší.
 • Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.
 • Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.
 • Láska přináší jen samý nepokoj a strach
 • Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.
 • Umění je činnost smyslů, činnost živelná jako primární emoce lásky, hněvu nebo strachu.
 • Strach postrádá soudnost.
 • V lásce je strach součástí rozkoše.
 • Láska a svoboda znamenají konec strachu a otrokářství.

Citáty - o strachu 0.5

20. května 2010 v 16:16 Citáty - o strachu
 • Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.
 • Vynášíte svůj rozsudek nade mnou s větším strachem, než já mu naslouchám.
 • Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.
 • Láska, ta přináší jen nepokoj samý a strach.
 • Nezoufej nad tím, kdo ti říká, že má strach, ale měj strach z toho, kdo ti říká, že si nikdy nezoufá.
 • Můžete onemocnět ze strachu z nemoci. Stejně jako můžete zestárnout ze strachu ze stáří. Vy myslíte, že život trápí vás, a my máme dojem, že to vy trápíte, otravujete a ponižujete život.
 • Jméno smrti jest "Pojď sem!". Všichni, které k sobě volá, jdou k ní hned, ačkoli se jejich srdce chvějí strachem před ní.
 • Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.
 • Nemusíte mít strach, že žena, která se s vámi pohádá a zamkne v pokoji, spáchá sebevraždu. Zkouší si tam klobouk.
 • Strachu před policií se asi nezbavíme. Je to přirozený. Má ho každý slušný člověk. Tkví to v nedostatcích našeho společenského pořádku.
 • Co skutečně chtějí muži? Ctnostné ženy muže nudí. Sexuálně agresivní ženy jim nahánějí strach.
 • Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu.
 • V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.
 • Je horší než válka - z války mít strach.

Citáty - o strachu 0.4

20. května 2010 v 16:14 Citáty - o strachu
 • Strach je nemoc špatného svědomí.
 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.
 • Když má člověk strach, přestává uvažovat.
 • Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje.
 • Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky; jakmile je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.
 • Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje. Ani smrti.
 • Když někdo nemá žádný strach, nemá žádnou fantazii.
 • Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.
 • Odvaha je strach, který se modlí.
 • Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní.
 • Odvahou se zakrývá velký strach.
 • Bohy poprvé přivedl na svět strach.
 • Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.

Citáty - o strachu 0.3

20. května 2010 v 14:42 Citáty - o strachu
 • Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.
 • Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo Vás. Bude pryč, zůstanete jen Vy.
 • Dnes je možné úplně všechno a je třeba se bát pouze vlastního strachu.
 • Strach nohám dá křídla.
 • Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.
 • Nutím se do smíchu kvůli všemu ze strachu, abych se nad tím nerozplakal.
 • Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.
 • Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. On je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta k zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje.
 • S láskou je to jako s ohněm - plane, jen když se do ní dmychá, uhasne, jakmile v ni přestaneme doufat nebo se o ni začneme strachovat.
 • Poznání představuje konec strachu.
 • Žádná chtivost, žádný hněv a žádná závist, ale strach je rádcem nejničemnějších skutků.
 • Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.
 • Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.
 • Strach má sto očí a všechny jsou pro to, aby týraly bušící srdce.
 • Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

Citáty - o strachu 0.2

20. května 2010 v 14:36 Citáty - o strachu
 • Láska vítězí, ať strach je sebevětší.
 • Veliký strach lze zakrýt odvahou.
 • Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.
 • Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.
 • Žádná strast není tak velká jako strach před ní.
 • Umění umírat by bylo nejlehčí, kdyby mu náš strach nedodával takové váhy.
 • Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze strachu, když nebezpečí přijde. Nechť neprosím o utišení mé bolesti, ale o srdce díky kterému bych ji zdolal.
 • Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.
 • Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad ženu?
 • Pramen všech zmatků u nás je strach jedněch a hloupost ostatních.
 • Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá.
 • Jen činem roste mužnost, otálením strach.
 • Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý
 • Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistějších způsob, jak strach porazit
 • Láska je vždy následována stínem strachu.

Citáty - o strachu 0.1

20. května 2010 v 14:32 Citáty - o strachu
 • Strach lže a ty mu věříš.
 • Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.
 • Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.
 • To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.
 • Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
 • Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
 • K odvaze nutí mě strach.
 • Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"
 • Největší strach ve vězení má ředitel.
 • Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.
 • Člověk by se měl bát jen svého strachu.
 • Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.
 • Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt
 • Nejrychleji se rodí strach.
 • Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.

Citáty - o smutku 0.6

20. května 2010 v 14:17 citáty-smutek
 • Medicína je veselé povídání o smutných věcech.
 • Vy tedy, sire, nehrajete whist? Běda, jak smutné stáří si připravujete!
 • Déšť je smutný, protože nám připomíná čas, kdy jsme byli rybami.
 • Je smutné, když člověku náhle zemře žena, a ten člověk právě vyhnal milenku.
 • Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.
 • Není smutnějšího pohledu než muž před zrcadlem.
  Na tomto světě máš radost z dobrého jména a na onom světě z dobrého skutku. Bohatství získané bez nich v sobě nic nemá, není ti k radosti, je leda k smutku
 • Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.
  Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí...
 • Aby život lidský nebyl jen smutný a jednotvárný, oč více vášní než rozumu dal Jupiter lidem!... A mimoto odkázal rozum do těsné komůrky v hlavě, zatímco celou zbývající tělesnou schránku dal napospas bouřlivým vášním.
 • Svatá pravda - ať je zima, ať je šero, ať je koneckonců trošku smutno, ale jen když je veselo.
 • Člověk musí být buď smutný nebo veselý. Klid je teplý chléb pro jedlíky a spáče.
 • Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.
 • Celý svět je k uzoufání smutný.
 • Ze smutku se nezrodí žádný čin.
 • Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.
 • Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
 • Ty smutné masky ženské tváře, namalované na ženské tváře.

Citáty - o smutku 0.5

20. května 2010 v 14:12 citáty-smutek
 • Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové posledních let života.
 • Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.
 • Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.
 • Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.
 • Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.
 • Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a vyjímečnou nutností, nikoli naplněním věčného životního zákona.
 • Sentimentalita je vulgarizace smutku.
 • Smutným hodiny se zdají dlouhé.
 • Smuteční šaty jsou ženám první útěchou ve smutku.
 • Po souloži je každý tvor smutný.
 • Člověk je velmi smutné zvíře, které může milovat, i když před chvílí ještě po tom netoužilo.
 • Není smutnějšího zjevu než mladý pesimista; leda ještě starý optimista.
 • Je to smutně poznání, ale nejsem největší génius na světě. Není to ovšem spravedlivé.
 • Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.
 • Umírání je velmi smutná a chmurná záležitost. Moje rada je nemít s tím nic společného.

Citáty - o smutku 0.4

20. května 2010 v 14:01 citáty-smutek
 • Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
 • Nic není tak truchlivé, jako když se někomu tvrdí, že je smutný, ale že by měl být veselý.
 • Proč ti, kteří se opozdili, vyhlížejí vesele, a ti, co čekali, jsou smutní?

 • Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.
 • Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.
 • Koketný muž si pohrává se ženou, koketná žena s mužem. Je to věrolomná hra, která někdy způsobuje ta nejsmutnější neštěstí. Je to směšná lest, jejíž strůjce i oběť jsou stejně ztrestáni tím, že se připravují o ty nejvzácnější okamžiky v životě.
 • Smutek je ve skutečnosti založen na tom, že čestně a bez podvodů odráží čistě lidským způsobem, jaké je být dítětem.
 • Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje.
  Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.
 • umor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.
 • Dodává i sláva duchu nemalé síly. Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.
 • Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt.
 • Stáří není smutné proto, že se ztrácejí naše potěšení, ale naše naděje.
 • Bližní vedle bližního spíše couvají před hlubinami smutku než před propastmi sobectví.
  Nebýt milován znamená pro dospělého člověka pouze něco nepohodlného, nepříjemného a smutného. Není to však nic, kvůli čemu bychom měli panikařit, chovat se násilnicky nebo se opíjet do němoty.

Citáty - o smutku 0.3

20. května 2010 v 13:59 citáty-smutek
 • Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.
 • Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu.
 • Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.
 • Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou.
 • V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
 • Častý smutek člověka ničí.
 • Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.
 • Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
 • Zatrpklé stáří není nic radostného. Zatrpklé mládí je smutnější a nadto nebezpečnější. Varujme se, abychom zalidnili tuto zemi zatrpklými generacemi mladých.
 • Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje.
 • Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí.
 • Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější.
 • Smutek má svoji hloubku; štěstí je mělké.
 • Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let a smutku.
 • Nikdo není smutný sám pro sebe.

Hlášky 0.3

19. května 2010 v 21:44 Hlášky ☺
<thement> neshanite nekdo kalkulacku?
<Mrkva> thement: jakou?
<thement> hp 49g nebo algebru fx 2
<redtime> ja shanim alkohol
<thement> to ja taky
<thement> proto prodavam kalkulacku

<a> kdy ziskala amerika svobodu? presny datum, pisu DU
<b> 4.7.1776
<a> oka, diky
<a> ty jo, to je zrovna na den nezavisloti, ze?
<b> ano, nezapomen to tam napsat...

00:00 <a> Hej, přepla jsem si hodinky na stopky a teď z nich nemůžu vyjet!
00:01 <b> ne, je pulnoc, to brzo pochopis, hlavne se je nesnaz rozebrat!

<a> Cest, je tu někdo kolem 14ti?
<b> jj
<c> jj
<d> jj
<a> tak děte do prdele, tohle je pro dospělý!
Komentář: aneb kdo chatuje v sekci 18+

<a> kamo potrebuju poradit! Nekde sem po kalbe na Stodolni asi usnul a ted vubec nevim v jake casti Ostravy sem!
<b> fajn tak co vidis?
<a> hej nejaka tramvaj vole ale taka divna cervena
<b> cervene v Ove nejezdi
<a> do pici!

<a> Ja mam podobny zazitek jak jsem kupoval DVDčka...
<b> jakto?
<a> Vis ze jsou DVD+R a DVD-R... Tak ja stal u pultu a že bych chtel DVDčka, tak on kolik bych jich chtel?
<a> "Tak 10"
<a> a on "Plus, minus?"
<a> a ja "No ne, přesně deset"

<a> cus, tak jsem ze sebe vcera udelal totalniho dementa
<a> vlezu na Letny na tom parkovisti jak se otacej taga do taxiku a koukam, ze ridic nikde
<a> auto na blikackach, tak vevnitr cekam a za par minut fakt manik nabehl
<a> tak na nej z poza alkoholoveho opojeni houknu ze chci na Zizkov. Manik nejdriv blbe cuci a pak vlezem do auta a jedeme.
<a> kdyz dorazime tak se ptam kolik dluzim
<a> a manik nato "Mas to zadaco, docela jsi me pobavil, ja delam rozvoz pizzy :)"

<on> dneska sem se zase pohadal s mladou... furt rika ze ji sem nevernej... nevim kde to bere. Je to... jak se to menuje kdyz nekdo vidi to co neni?
<ona> paranoidni?
<on> presne. Sme spolu dneska byli venku
<ona> ja vim, vzdyt jsem vas potkala. Teda nevypadalo to ze se hadate. Spis naopak ;o)
<on> jo tak to nebyla ona...
Komentář: paranoidni?

<a> nazdar, hele sedím na poradě a promítají se tu vaše výkazy docházky za minulý týden
<b> ...?
<a> no hele, já chápu, že instalovat sem docházkový systém, co jste psali vy sami, nebyl dobrý nápad. Ale proboha, když už tam máte výhybky na svoje ID karty, tak si aspoň dejte majzla, aby vám to nenapočítalo víc než 24 hodin denně.
<b> a do hajzlu
<a> ty máš za minulý týden průměr 27 hodin, jirka přes třicet a ostatní okolo 18, to zas bude průser
<b> :(
...
<b> tak co, máme balit kufry?
<a> no hele, on si toho ani jeden z těch šesti lidí co tu sedí nevšiml, ani šéf ne
<b> :-)
...
<b> mimochodem, kluci se ptají, jestli nechcete abysme naprogramovali mzdový systém, klidně po večerech zadara
<a> ani ne, díky

<a> Je to nespravodlive... Akakolvek (aj skareda) zena si moze kedykolvek zasukat. Staci jej prist ku chlapovi a spytat sa "Sex?" a je to. Ale u chlapov to tak nefunguje(odskusane:()...
<b> Ked si to skusal, mozno si len natrafil na nespravneho chlapa...

Citáty - o přátelství 1.0

19. května 2010 v 21:39 citáty-o přátelství
 • Sympatizovat s úspěchy přítele - to vyžaduje velmi jemnou povahu.
 • Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.
 • Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
 • Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme.
 • Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme a těžko si ho udržujeme. Přátelství nesnáší ani otroky, ani pány.Potřebuje rovnost.
 • Jeden starý přítel je lepší než dva noví.
 • Přítel je druhé já.
 • Pes není zvíře, pes je přítel.
 • Člověk má být takový k svému příteli, jaký je sám k sobě. Přítel je on sám v jiné osobě.
 • Dobré jest i v pekle míti přítele.
 • Láska je jen nedostatek dobré vůle k přátelství.
 • Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána.
 • I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.
 • Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.
 • Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.

Citáty - o přátelství 0.9

19. května 2010 v 21:33 citáty-o přátelství
 • Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.
 • Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
 • Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí - a jednou zmizet musí - zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.
 • Nechval dne před večerem a manželku před přítelem.
 • Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelstvím.
 • Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes dostal do potíží.
 • Když piješ s dobrým přítelem, tisíc sklenek nestačí, když s ním mluvíš, stačí půl slova.
 • Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
 • Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.
 • Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
 • Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.
 • Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.
 • Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.
 • Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků, který je obklopuje, nemohou rozeznat přítele.
 • Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění.

Citáty - o přátelství 0.8

19. května 2010 v 21:31 citáty-o přátelství
 • Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.
 • Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.
 • Odmítl jsem přátelství dvou lidí: prvního proto, že mi nikdy neřekl nic o sobě, a toho druhého proto, že se mnou nikdy nemluvil o mně.
 • Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.
 • Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.
 • Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.
 • Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.
 • Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
 • Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy.
 • Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku.
 • Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.
 • Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz.
 • Přátelství je láska bez křídel.
 • Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými a čestnými lidmi.
 • Přítel všech - přítel nikoho.

Citáty - o přátelství 0.7

19. května 2010 v 21:29 citáty-o přátelství
 • S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.
 • Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi.
 • Jestliže jsme si nevšimli, že vůči nám přítel ochladl, svědčí to o našem ochladnutí vůči němu.
 • Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím.
 • Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.
 • Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.
 • Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství.
 • Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.
 • Jak jistý je přítel, zjistíš ve chvíli nejisté.
 • Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami.
 • Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.
 • Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě.
 • Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje.
 • Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.
 • Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

Citáty - o přátelství 0.6

19. května 2010 v 21:27 citáty-o přátelství
 • Přítel vás může mít rád pro vaši inteligenci, milenka pro váš půvab, ale rodina vás miluje bez důvodu... A přece vás může rozhněvat jako žádná jiná lidská skupina.
 • Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
 • Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
 • Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat.
 • Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
 • Toho, kdo se povznesl nad dobro i zlo, kdo je stejný k příteli jako k nepříteli, kdo Boha zří ve všech věcech, toho Bůh neopouští a ani on nikdy neopouští jeho.
 • Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.
 • Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
 • Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele.
 • Skutečné přátelství je jako pevné zdraví; stěží se uvědomujeme jeho hodnotu, dokud o něj nepřijdeme.
 • Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci.
 • Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.
 • Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
 • Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství.
 • Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.